Saturday, January 1, 2011

Maqsad tha Nahi Anil Munkir

Imam Husain A.S. ne koofe se aaney waley khato k jawab me aur baad me madiney se Karbala tak k safar me diye gaye khutbo me Har Baar Ummat ki Islah aur Nahi Anil Munkir wa Amre Bil Maroof Ka hi paigham dete rahey.

No comments:

Post a Comment