Saturday, January 1, 2011

Maqsad-e- Husain (Islam ki Hifazat)

Imam A.S. ne Baar Baar Allah ko gawah bana kar Rasool-e-Khuda (s.a.w.w.) ke raastey par unki pairawi ki aur Khuda k pasandida Deen Islam ki hifazat me jaan dene ki baat kahi.

No comments:

Post a Comment